070-6523945 / lena@advokatlena.se / Spannmålsgatan 7 Kristianstad

Advokatfirman
Lena B Larsson

Den personliga advokatbyrån med klienten i centrum.

Om verksamheten:

Advokat Lena B Larsson är inriktad på fastighetsrätt och skadeståndsrätt såsom personskador till följd av trafik och skador vid felbehandling i sjukvården.
Inom fastighetsrätten är fokus på samtliga frågor som rör förvärv av fastigheter samt de tvister som kan uppstå i samband med köp och försäljning av fastighet.
Se vidare under respektive flik.

Digital service:

För dig som av olika anledningar har svårighet att besöka mig på mitt kontor erbjuder jag onlinehantering i första hand av skadeärenden.
Hela förfarandet sker då via IT lösningar, enda undantaget är om det förekommer större mängd underlag som i sådant fall får sändas med vanlig post.
Du kan därför välja mig som ditt ombud även om du bor långt från Kristianstad. Jag har redan i dag klienter från Sundsvall i norr till Ystad i söder.


Advokat Lena

Kontaktformulär

Meddelande:Information om personuppgifter: Genom att sända förfrågan via kontaktformuläret kommer personuppgifter att delges Advokatfirman som har vidtagit de åtgärder som krävs för att skydda dessa. Läs mer på startsidan under rubriken personuppgiftspolicy. Om du inte vill delge Advokatfirman dina personuppgifter ombeds du vänligen att istället ringa på tel. 044-217260 under kontorstid.

Personuppgiftspolicy                                                                                                                        

Information enligt Dataskyddsförordningen

Advokat Lena B Larsson, innehavare av Advokatfirman Lena B Larsson, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter avseende kontaktpersoner vi erhåller i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss men utan att det sker kan vi inte åta oss ett uppdrag eftersom vi inte kan genomföra nödvändig jävs- och penningtvättskontroll.

Vi behandlar uppgifterna för att genomföra obligatorisk jävs- och (i förekommande fall) penningtvättskontroll, utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata dina intressen, för redovisnings- och faktureringsändamål. Dess uppgifter behandlas på grundval av Dataskyddsförordningen (2016/679/EG).

Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat  än i de fall

Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter.

Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar advokatbyrån enligt Vägledande regler för god advokatsed, under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur.

Du har rät att kostnadsfritt begära information från advokatbyrån om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format. Om du är missnöjd med vår behandling, kan du lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Om du arbetar eller bor i annat Eu-land kan du vända dig till tillsynsmyndigheten i det landet.

                                      ----------------------------------------------

Kontakta personuppgiftsansvarig advokat Lena B Larsson på postadress:                        

Skoglösavägen 25, 291 93 ÖNNESTAD eller besöksadress: Spannmålsgatan 7 i KRISTIANSTAD. Telefon: 044- 21 72 60, mobil:070-652 39 45. E-mail: lena@advokatlena.se.