Advokatfirman
Lena B Larsson

Den personliga advokatbyrån med klienten i centrum.

Köp/försäljning av fastighet:Fastighetsrätt:
Inom detta vida område är jag inriktad på frågor som rör fel i fastighet, ansvarsfrågor för bristande besiktningar samt köp/försäljning av fastighet.Fel i fastighet:
En fastighetsaffär går inte alltid som man tänkt sig, köpet av drömhuset kan förvandlas till en mardröm. Fastigheten kan visa visar sig vara behäftad med fel och brister som du som köpare inte haft anledning att räkna med. Då föreligger s.k. dolt fel och som köpare har du rätt till avdrag på köpeskillingen och i vissa fall skadestånd samt vid väsentligt fel rätt att häva köpet.

Som köpare har du en långtgående undersökningsplikt och som fel får du inte åberopa en avvikelse som borde ha upptäckts vid den undersökning som var påkallad med hänsyn till fastighetens skick m.m. vid köpet. Kravet på undersökningens omfattning kan skärpas till följd av säljarens upplysningar eller andra omständigheter som gett särskild anledning att misstänka fel.


Som säljare har du inte en generell upplysningsplikt, under vissa omständigheter, framförallt när friskrivning för dolda fel har gjorts kan dock en sådan plikt föreligga. Som säljare kan du få krav på nedsatt köpeskilling m.m. om köparen anser att huset varit behäftat med fel och brister.I alla konflikter som kan uppstå efter ett fastighetsköp gör du alltid klokt i att så snart som möjligt kontakta mig. Jag biträder både köpare och säljare i tvister om fel i fastighet. Advokatarvodet täcks för det mesta av rättsskydd som de flesta har i sin hemförsäkring.Brister i överlåtelsebesiktning:
Såväl köpare som säljare anlitar ofta en besiktningsman för att inhämta en besiktning av fastigheten inför en överlåtelse. Denna besiktning ligger till grund för köparens fortsatta undersökning av fastigheten och i förlängningen ansvarsfördelningen mellan säljare och köpare.

Vad som står i besiktningsprotokollet är således en mycket viktig information som båda parter har förlitat sig på. Trots det händer det att besiktningsprotokollet har brister som gör att huset trots allt inte är i det skick som parterna haft att förvänta.

Om bristerna i besiktningsprotokollet beror på vårdslöshet från besiktningsmannens sida kan han/hon hållas ansvarig för den ekonomiska skada som försummelsen inneburit. Se mer under fliken Blogg, inlägg den 4 maj 2017. Jag biträder både köpare och säljare som vill ställa besiktningsman till svars för en bristfällig besiktning. Besiktningsmannen har normalt en ansvarsförsäkring som ersätter skadan. Advokatarvodet täcks för det mesta av rättsskydd som de flesta har i sin hemförsäkring.


Köp/försäljning av fastighet:

Ett fastighetsköp är för de flesta människor den största affär man gör i sitt liv, trots det genomförs denna ”once in a lifetime” affär ofta utan tillräckligt underlag och information om det rättsliga läget. Inför köp av eller försäljning av fastighet gör såväl köpare som säljare klokt i att kontakta mig för att få reda på sina rättigheter och skyldigheter samt bevaka sina intressen.

Advokater är den enda yrkesgrupp som utöver fastighetsmäklare har rätt att yrkesmässigt förmedla fastigheter, vilket framgår av 5§ Fastighetsmäklarlagen.

Jag biträder både köpare och säljare vid fastighetsöverlåtelser och om du säljer ditt hus utan mäklare kan jag hjälpa dig med den juridiska avtalsskrivningen.

Kontaktformulär

Meddelande:Information om personuppgifter: Genom att sända förfrågan via kontaktformuläret kommer personuppgifter att delges Advokatfirman som har vidtagit de åtgärder som krävs för att skydda dessa. Läs mer på startsidan under rubriken personuppgiftspolicy. Om du inte vill delge Advokatfirman dina personuppgifter ombeds du vänligen att istället ringa på tel. 044-217260 under kontorstid.

 

Kontakta mig nu.