Advokatfirman
Lena B Larsson

Den personliga advokatbyrån med klienten i centrum.

Personskadeexperten i Skåne, Halland och Blekinge.


Om olyckan är framme och du skadas exempelvis i trafiken så har du oftast rätt till ersättning genom olika försäkringar.

Vid trafikolycka regleras skadan genom trafikförsäkringen. Om du råkar ut för personskada vid felbehandling inom sjukvården, behandlingsskada ,har du rätt till ersättningen genom Patientförsäkringen, LÖF. Om någon annan vållat dig personskada kan du få ersättning genom ansvarsförsäkring som kan finnas hos motparten. I alla dessa fall regleras din skada enligt regelverket i Skadeståndslagen.

Det är därför viktigt att även du som skadad företräds av advokat som behärskar skadeståndsrätten och som tillvaratar din rätt och ser till att du får den ersättning som du har rätt till enligt lag.

Jag har mångårig erfarenhet av att biträda skadelidande vid skadereglering mot försäkringsbolag samt även vid tvist i domstol. Som erfaren specialist kan jag hjälpa dig att få den ersättning du har rätt till.

Skadad i trafiken:
Den som till följd av trafik orsakats personskada har, genom sin trafikförsäkring, rätt till skadestånd i enlighet med Skadeståndslagens 5 kapitel, där står att den som har tillfogats personskada har rätt till ersättning för:


Det kan tyckas enkelt att reglera men det krävs gedigen kunskap och erfarenhet för att hävda sin rätt mot det stora försäkringsbolaget.

Försäkringsbolaget är inte din medpart, de är din motpart, därför är det viktigt att företrädas av en advokat som tillvaratar din rätt och bevakar dina intressen.

Jag kan som specialist inom området se till att du får den ersättning du har rätt till, detta är särskilt viktigt när det gäller inkomstförlust.

Om du som egen företagare ( både enskild näringsidkare och innehavare av mindre aktiebolag) blir skadad med inkomstförlust som följd krävs en advokat med särskild kunskap om inkomstförlust för egna företagare. Denna kompetens hittar du hos oss, då vi har mångårig erfarenhet av att beräkna inkomstförlust för egna företagare och jag vill särskilt framhålla den fördel det är att byrån har en ekonomisk kompetens som få andra advokatbyråer har.

Jag biträder såväl vid utomrättslig (dvs. utanför domstol) skadereglering som vid tvist i domstol mot försäkringsbolag.

Alla försäkringsbolag har frivilligt åtagit sig att i de flesta fall ersätta kostnaden för advokat vid den utomrättsliga skaderegleringen. Då kostar det således inte dig som skadelidande något att anlita mig som ombud.

Vid tvist i domstol har de flesta en rättsskyddsförsäkring som täcker största delen av ombudsarvodet. För mer information om rättsskydd se denna flik.

Jag har mångårig erfarenhet av att företräda skadelidande och jag har lokalt nätverk av skadespecialister, är rekommenderad av Whiplashgruppen samt har medverkat i referensgrupp inför Nackskadesymposium arrangerat av Smärtrehabiliteringskliniken i Lund. Advokatbyrån är ansluten till Mavera, www.mavera.se, som tillhandahåller medicinsk kompetens vilket innebär att jag har tillgång till samma medicinska sakkunskap som försäkringsbolagen har.

Behandlingsskada :


Om du råkar ut för personskada vid felbehandling inom sjukvården (behandlingsskada) har du rätt till ersättningen genom Patientförsäkringen LÖF. Den som orsakats behandlingsskada har rätt till skadestånd i enlighet med Skadeståndslagens 5 kapitel, vari stadgas att den som har tillfogats personskada har rätt till ersättning för:


Jag biträder vid tvister om ersättning för behandlingsskada, vid prövning av Patientskadenämnd och/ eller domstol. De flesta hemförsäkringar täcker genom rättsskyddet den största delen av ombudskostnaden vid behandlingsskador.


Kontaktformulär

Meddelande:Information om personuppgifter: Genom att sända förfrågan via kontaktformuläret kommer personuppgifter att delges Advokatfirman som har vidtagit de åtgärder som krävs för att skydda dessa. Läs mer på startsidan under rubriken personuppgiftspolicy. Om du inte vill delge Advokatfirman dina personuppgifter ombeds du vänligen att istället ringa på tel. 044-217260 under kontorstid.

 

Kontakta mig nu.